ردیف نام واحد تاریخ جذب ردیف نام واحد تاریخ جذب
۱ شرکت شاسی سازی ایران ۹۹/۳/۲۷ ۲۱
شرکت سازه سیم
۹۹/۰۹/۲۲
۲
شرکت مانا صنعت
۹۹/۳/۲۷
 ۲۲ شرکت شبکه گستر ساینا
 ۹۹/۱۰/۰۸
۳
شرکت پاک فرم البرز
۹۹/۰۴/۲۶
۲۳
شرکت توزین توان سنجش
 ۹۹/۱۰/۰۶
۴
شرکت برنالین
۹۹/۵/۱۱
 ۲۴ شرکت آریا  پرتو پارس(شهاب خودرو)
۹۹/۱۱/۱۵
۵
شرکت گسترش ارتباطات بهداد (مرحله اول)
۹۹/۰۵/۱۳  ۲۵ شرکت سازه سوله ماموت
۹۹/۱۲/۰۲
۶
شرکت آلیاژ جوش ایران(مرحله اول)
۹۹/۰۵/۱۳
 ۲۶ شرکت زر ماکارون
۹۹/۱۲/۰۹
۷ شرکت البرز صنعت(مرحله اول) ۹۹/۰۵/۲۶  ۲۷ شرکت پیران پلیمر پارس
۹۹/۱۲/۱۲
۸
بهسازان سیمین -جوش ایران
۹۹/۰۵/۲۹  ۲۸ سپهر چرم خاورمیانه
۹۹/۱۲/۱۲
۹ پارس اگزوز ( مرحله اول)
۹۹/۰۵/۲۹  ۲۹ شرکت کارا صنعت
۹۹/۱۲/۲۰
۱۰ شرکت پمپ گستر ۹۹/۰۶/۰۳ ۳۰
شرکت ایمن ساخت پاسارگاد
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۱
شرکت فرنیا آذین پارس
۹۹/۰۶/۰۵  ۳۱ شرکت تولیدی صنعتی گرمدره(وجین)
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۲
شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا(مرحله اول)
۹۹/۰۶/۱۷
 ۳۲ شرکت پیمان گستر پرشین
۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۳
کیمیاران (مرحله اول)
۹۹/۰۶/۱۵
۳۳
رباط ماشین
۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۴
شرکت ساران
۹۹/۰۷/۰۹
 ۳۴ اسکان طیور
 ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۵
صنایع گازی پریستلی
۹۹/۰۷/۲۰
 ۳۵ مرکز ملی یون
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۶
شرکت افراتاب
۹۹/۰۸/۱۱
 ۳۶  آذین خودرو
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱۷
شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما
۹۹/۰۸/۲۸
۳۷ ایران خودرو دیزل
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۸
شرکت ماموت
۹۹/۰۹/۰۳
۳۸ مرکز تحقیقات نو آوری سایپا
۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۹
شرکت محور خودرو
۹۹/۰۹/۰۶
۳۹ تدبیر صنعت مترو دانش ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۰
شرکت مادیران
۹۹/۰۹/۲۰
۴۰ سیمان آبیک
۱۴۰۰/۰۷/۲۴