ردیف نام واحد تاریخ جذب ردیف نام واحد تاریخ جذب
۱ شرکت شاسی سازی ایران ۹۹/۳/۲۷ ۲۱
شرکت سازه سیم
۹۹/۰۹/۲۲
۲
شرکت مانا صنعت
۹۹/۳/۲۷
 ۲۲ شرکت شبکه گستر ساینا
 ۹۹/۱۰/۰۸
۳
شرکت پاک فرم البرز
۹۹/۰۴/۲۶
۲۳
شرکت توزین توان سنجش
 ۹۹/۱۰/۰۶
۴
شرکت برنالین
۹۹/۵/۱۱
 ۲۴ شرکت آریا  پرتو پارس(شهاب خودرو)
۹۹/۱۱/۱۵
۵
شرکت گسترش ارتباطات بهداد (مرحله اول)
۹۹/۰۵/۱۳  ۲۵ شرکت سازه سوله ماموت
۹۹/۱۲/۰۲
۶
شرکت آلیاژ جوش ایران(مرحله اول)
۹۹/۰۵/۱۳
     
۷ شرکت البرز صنعت(مرحله اول) ۹۹/۰۵/۲۶      
۸
بهسازان سیمین -جوش ایران
۹۹/۰۵/۲۹      
۹ پارس اگزوز ( مرحله اول)
۹۹/۰۵/۲۹      
۱۰ شرکت پمپ گستر ۹۹/۰۶/۰۳      
۱۱
شرکت فرنیا آذین پارس
۹۹/۰۶/۰۵      
۱۲
شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا(مرحله اول)
۹۹/۰۶/۱۷
     
۱۳
کیمیاران (مرحله اول)
۹۹/۰۶/۱۵
     
۱۴
شرکت ساران
۹۹/۰۷/۰۹
     
۱۵
صنایع گازی پریستلی
۹۹/۰۷/۲۰
     
۱۶
شرکت افراتاب
۹۹/۰۸/۱۱
     
۱۷
شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما
۹۹/۰۸/۲۸
     
۱۸
شرکت ماموت
۹۹/۰۹/۰۳
     
۱۹
شرکت محور خودرو
۹۹/۰۹/۰۶
     
۲۰
شرکت مادیران
۹۹/۰۹/۲۰