ردیف نام واحد تاریخ جذب
۱ شرکت شاسی سازی ایران ۹۹/۳/۲۷
۲
شرکت مانا صنعت
۹۹/۳/۲۷
۳
شرکت پاک فرم البرز
۹۹/۰۴/۲۶
۴
شرکت برنالین
۹۹/۵/۱۱
۵
شرکت گسترش ارتباطات بهداد (مرحله اول)
۹۹/۰۵/۱۳
۶
شرکت آلیاژ جوش ایران(مرحله اول)
۹۹/۰۵/۱۳
۷ شرکت البرز صنعت(مرحله اول) ۹۹/۰۵/۲۶
۸
بهسازان سیمین -جوش ایران
۹۹/۰۵/۲۹
۹ پارس اگزوز ( مرحله اول)
۹۹/۰۵/۲۹
۱۰ شرکت پمپ گستر ۹۹/۰۶/۰۳
۱۱
شرکت فرنیا آذین پارس
۹۹/۰۶/۰۵
۱۲
شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا(مرحله اول)
۹۹/۰۶/۱۷
۱۳
کیمیاران (مرحله اول)
۹۹/۰۶/۱۵
۱۴
شرکت ساران
۹۹/۰۷/۰۹
۱۵
صنایع گازی پریستلی
۹۹/۰۷/۲۰
۱۶
شرکت افراتاب
۹۹/۰۸/۱۱
۱۷
شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما
۹۹/۰۸/۲۸
۱۸
شرکت ماموت
۹۹/۰۹/۰۳