4

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال استخدام محور

0

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق خود اشتغالی

کمک به " جهش تولید" در استان البرز با اجرای " پروژه اشتغال مهارت محور"