متقاضی استخدام در واحد های صنعتی
متقاضی اشتغال از طریق خود اشتغالی
متقاضی اشتغال از طریق کار آفرینی