ثبت مشخصات افراد منجر به اشتغال پروژه اشتغال مهارت محور

 

 

ردیف نام و نام  خانوادگی نحوه جذب نام واحد صنعتی تاریخ جذب ردیف نام و نام  خانوادگی نحوه جذب نام واحد صنعتی تاریخ جذب ردیف نام و نام  خانوادگی نحوه جذب نام واحد صنعتی تاریخ جذب
۱ حمیدرضا گودرزی استخدام محور  شاسی سازی ۹۹/۰۳/۲۷ ۳۱ علی باقرزاده استخدام محور کیمیاران ۹۹/۰۶/۱۵ ۶۱
امیر حاتمی
استخدام محور ماموت ۹۹/۱۰/۲۰
۲ محمدرضا فریدونیان دشتی استخدام محور  شاسی سازی ۹۹/۰۳/۲۷ ۳۲ حسین فرخی استخدام محور ساران ۹۹/۰۷/۰۹ ۶۲
احمدرضا یوسفی نیا
استخدام محور ماموت ۹۹/۱۰/۲۰
۳ مهران رحمن زاده استخدام محور شاسی سازی ۹۹/۰۳/۲۷ ۳۳ مهدی فرهنگی استخدام محور صنایع گازی پریستلی ۹۹/۰۷/۲۰ ۶۳
داوود عباسی
استخدام محور  توزین توان سنجش
 ۹۹/۱۰/۰۶
۴ محمد امین علمی بند کهن استخدام محور مانا صنعت ۹۹/۰۳/۲۷ ۳۴ مهران فرجی استخدام محور افراتاب ۹۹/۰۸/۱۱          
۵ علی زعفری استخدام محور مانا صنعت ۹۹/۰۳/۲۷ ۳۵ حسین پورمند استخدام محور افراتاب ۹۹/۰۸/۱۱          
۶ احسان کیان استخدام محور مانا صنعت ۹۹/۰۳/۲۷ ۳۶ مسعود درویش زاده استخدام محور ارتباط سازان پیشرو تک نما ۹۹/۰۸/۲۸          
۷ سید یاسین مصطفوی استخدام محور مانا صنعت ۹۹/۰۳/۲۷ ۳۷ علیرضا کریم زاده استخدام محور ماموت ۹۹/۰۹/۰۳          
۸ علی باقرزاده استخدام محور پاک فرم البرز ۹۹/۰۴/۲۶ ۳۸ محمدرضا محمود خانی استخدام محور ماموت ۹۹/۰۹/۰۳          
۹ علی بازبندی استخدام محور پاک فرم البرز ۹۹/۰۴/۲۶ ۳۹ ابولفضل نوبخت استخدام محور ماموت ۹۹/۰۰۹/۰۳          
۱۰ سجاد علیمحمدی استخدام محور پاک فرم البرز ۹۹/۰۴/۲۶ ۴۰ امیرحجت نقی زاده استخدام محور ماموت ۹۹/۰۹/۰۳          
۱۱ محمد عرفان فرد استخدام محور برنالبن ۹۹/۰۵/۱۱ ۴۱ میلاد کارگر استخدام محور محورخودرو ۹۹/۰۹/۰۶          
۱۲ کیارش کریم خان بیگ استخدام محور آلیاژجوش ۹۹/۰۵/۱۳ ۴۲ محمدرضا شفیعی استخدام محور محورخودرو ۹۹/۰۹/۰۶          
۱۳ سامان فتح الهی استخدام محور آلیاژ جوش ۹۹/۰۵/۱۳ ۴۳ امید ندرخانی استخدام محور مادیران ۹۹/۰۹/۲۰          
۱۴ حسن رضایی نژاد استخدام محور البرز صنعت ۹۹/۰۵/۲۶ ۴۴ شهاب مالمیر استخدام محور مادیران ۹۹/۰۹/۲۰          
۱۵ علی اصغر میرزایی استخدام محور بهسازان سیمین ۹۹/۰۵/۲۹ ۴۵ علی اکبر محمدی استخدام محور مادیران ۹۹/۰۹/۲۰          
۱۶ محمد کلاته استخدام محور بهسازان سیمین ۹۹/۰۵/۲۹ ۴۶ رضی الدین اله یاری استخدام محور مادیران ۹۹/۰۹/۲۰          
۱۷ عرفان همجوار استخدام محور پارس اگزوز ۹۹/۰۵/۲۹ ۴۷ محمد غفاری استخدام محور سازه سیم پویش ۹۹/۰۹/۲۲          
۱۸ آرش خدابخشی استخدام محور پارس اگزوز ۹۹/۰۵/۲۹ ۴۸ پیمان احمدزاده استخدام محور سازه سیم پویش ۹۹/۰۹/۲۲          
۱۹ علیرضا فراهانی استخدام محور پارس اگزوز ۹۹/۰۵/۲۹ ۴۹ مصطفی صالحی استخدام محور ماموت ۹۹/۰۹/۲۳          
۲۰ کیسان تقی زاده استخدام محور پارس اگزوز ۹۹/۰۵/۲۹ ۵۰ پوریا مالمیر استخدام محور ماموت ۹۹/۰۹/۲۳          
۲۱ میلاد ساوه ای استخدام محور پارس اگزوز ۹۹/۰۵/۲۹ ۵۱ مهدی منظوری استخدام محور ماموت ۹۹/۰۹/۲۳          
۲۲ شهروز کشاورزی استخدام محور پارس اگزوز ۹۹/۰۵/۲۹ ۵۲ حسین خزایی استخدام محور ماموت ۹۹/۱۰/۰۳          
۲۳ اتابک انصافی استخدام محور پارس اگزوز ۹۹/۰۵/۲۹ ۵۳ صابر الیاسی استخدام محور ماموت ۹۹/۱۰/۰۳          
۲۴ احمدرضا کریمی استخدام محور پارس اگزوز ۹۹/۰۵/۲۹ ۵۴ گل نساء محمدزاده استخدام محور شبکه گستر ساینا ۹۹/۱۰/۰۸          
۲۵ رضا شالو استخدام محور پارس اگزوز ۹۹/۰۵/۲۹ ۵۵ مهدی بگدلی استخدام محور شبکه گستر ساینا ۹۹/۱۰/۰۸          
۲۶ محمد نصیری استخدام محور پمپ گستر ۹۹/۰۶/۰۳ ۵۶ مهدی دهقان بناد کوکی استخدام محور شبکه گستر ساینا ۹۹/۱۰/۰۸          
۲۷ حسین حسابی استخدام محور فرنیا آذین پارس ۹۹/۰۶/۰۵ ۵۷ پوریا رجبی استخدام محور ماموت ۹۹/۱۰/۲۰          
۲۸ سروش مجتهدی استخدام محور فرنیا آذین پارس ۹۹/۰۶/۰۵ ۵۸ علی رجبی استخدام محور ماموت ۹۹/۱۰/۲۰
۲۹ محسن کلوت استخدام محور مهندسی و ساخت پره توربین مپنا ۹۹/۰۶/۱۷ ۵۹ مسعود پرهیزکار استخدام محور ماموت ۹۹/۱۰/۲۰
۳۰ افشین بالازاده استخدام محور کیمیاران ۹۹/۰۶/۱۵ ۶۰ ایوب رجبانی استخدام محور ماموت ۹۹/۱۰/۲۰