ثبت مشخصات افراد منجر به اشتغال پروژه اشتغال مهارت محور

 

 

ردیف نام و نام  خانوادگی تاریخ معرفی از دستگاه وضعیت مهارت آموزی وضعیت اشتغال نهایی تاریخ اشتغال نهایی