فرم درخواست مشارکت آموزشگاههای آزاد در پروژه اشتغال مهارت محور

موسس محترم در صورت تمایل به مشارکت و اجرای دوره های مهارتی در قالب پروژه اشتغال مهارت محور بصورت استخدام محور ( پوشش نیازهای مهارتی واحدهای متقاضی جذب نیرو) و یا خود اشتغالی (اجرای دوره های مهارتی در یک مسیر شغلی) این فرم را تکمیل و ارسال کنید:
 • برای اضافه کردن هر رشته با استفاده از علامت + یک سطر جدید اضافه کنید
  نام رشتهحرفه هایی که با توجه به فضا و امکانات موجود قابلیت اجرا داریدظرفیت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • با توجه به اینکه در مسیر خوداشتغالی جهت آماده سازی کارجویان نیاز است حرفه های مختلف در یک مسیر شغلی از مبتدی تا حرفه ای اجرا شوند، شما با توجه به امکانات و فضای آموزشی، مشاغل قابل اجرا را در جدول ذیل درج نمایید. جهت اضافه کردن سطر از علامت + استفاده کنید.
  افزودن یک ردیف جدید
 • در صورت امکان و تمایل تسهیلاتی که می توانید به کارجویان معرفی شده از طریق سامانه اشتغال مهارت محور بدهید در جدول ذیل درج کنید: (تخفیف شهریه، تقسط شهریه و ...)
  افزودن یک ردیف جدید
 • در صورت وجود تجربیات اجرای آموزشهایی که منجر به اشتغال شده، موارد را در جدول ذیل درج نمایید:
  عنوان دورهعنوان شغلتعداد اشتغال یافتگان 
  افزودن یک ردیف جدید