کارجویان ماهر دارای گواهینامه مهارت در حرفه برقکار خودرو می توانند از تاریخ ۹۹/۳/۱۸ لغایت ۹۹/۳/۲۱ از مسیر زیر نسبت به ثبت درخواست استخدام خود اقدام نمایند:

کارجویان متقاضی استخدام در واحدهای صنعتی/ صنفی