اولین جلسه توجیهی جذب نیروی کار ویژه واحدهای صنعتی متقاضی جذب نیرو که نیاز خود را در این سامانه ثبت کرده اند، روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۳۱ راس ساعت ۱۳ در محل سالن جلسات اداره کل با حضور مدیرکل و نماینده سازمان صمت برگزار می شود. واحدهای صنعتی در صورت تمایل به حضور در جلسه می توانند جهت هماهنگی حضور در جلسه با آقای سبحانی مسئول کمیته تعیین نیاز و استعداد سنجی با شماره ۰۹۱۲۰۶۵۴۹۰۳ تماس حاصل نمایند.