444

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال استخدام محور

716

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق خود اشتغالی

115

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق کارآفرینی

کمک به " جهش تولید" در استان البرز با اجرای " پروژه اشتغال مهارت محور"