433

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال استخدام محور

651

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق خود اشتغالی

106

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق کارآفرینی

کمک به " جهش تولید" در استان البرز با اجرای " پروژه اشتغال مهارت محور"