471

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال استخدام محور

872

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق خود اشتغالی

133

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق کارآفرینی

کمک به "تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها" در استان البرز با اجرای " پروژه اشتغال مهارت محور"