372

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال استخدام محور

539

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق خود اشتغالی

75

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق کارآفرینی

کمک به " جهش تولید" در استان البرز با اجرای " پروژه اشتغال مهارت محور"