96

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال استخدام محور

60

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق خود اشتغالی

7

تعداد کارجویان متقاضی اشتغال از طریق کارآفرینی

کمک به " جهش تولید" در استان البرز با اجرای " پروژه اشتغال مهارت محور"